ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักฯ

วันที่ 1 ส.ค 261 นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561

แจ้งสมาชิกห้องสมุดประเภทอาจารย์และเจ้าหน้าที่

สมาชิกห้องสมุดประเภทอาจารย์และเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลเพื่อปรับปรุง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานเป็นประจำ เพื่อการแจ้งเตือนการยืม – คืนหนังสือได้ที่ library.rmuti@gmail.com