แจ้งการปิดให้บริการ

สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้งานวารสาร

สำนักพิมพ์ ASME จะเปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พย.- 14 ธค. 2563
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

Continue reading

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading